Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vị trí trên Bivbo
A:
B: Hồ Chí Minh, Việt Nam

See on Google Maps