Tao Đàn Park, Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Vị trí trên Vinso
A:
B: Tao Đàn Park, Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

See on Google Maps