Châu Đốc
Vị trí trên Vinso
A:
B: Châu Đốc

See on Google Maps