Nguyễn Huệ,
Vị trí trên Bivbo
A:
B: Nguyễn Huệ,

See on Google Maps