Nguyễn Huệ,
Vị trí trên Vinso
A:
B: Nguyễn Huệ,

See on Google Maps